پیش از این، رسانه ها خبری را منتشر کرده بودند که در ارتباط با ثبت سفارشات خودرو،یکی از معاونین این وزارتخانه بازداشت شده است.