رویترز نوشت، موج گرما در اروپا موجب شد آسیب‌های جدی به مزارع گندم وارد شده و افزایش قیمت این دانه ارزشمند را در پی داشت.

افزایش قیمت گندم و ترس از تخریب مزارع بیشتر در اثر گرما، موجب شده قیمت گندم طی روز‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته باشد.

در همین رابطه، مسئول «غلات استراتژیک» اروپا درباره شرایط آتی این قاره هشدار داد.