قیمت سایه بان کولر در بازار به شرح زیر است:

سایه بان کولر