سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه آ سه آن (TAC) با حضور وزیر امور خارجه کشورمان امضا شد.

مراسم امضاء سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه آ سه آن (TAC) امروز با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در سنگاپور برگزار شد.