زندگی‌ام درهم و برهم شده

مظهری از فقر ِمجسم شده

بار مخارج شده سنگین چقدر!

زیر فشارش کمرم خم شده

دخلم و خرجم شده درگیر جنگ

زندگی‌ام خط مقدم شده

یک‌دو قران بود پس‌انداز من

ارزش آن هم یهویی کم شده

واحدِ پولی به فنا رفته و

مضحکه عالم و آدم شده

این شبکه، آن شبکه در جهان

سوژه اخبار فراهم شده

استرس و غصه از این وضعیت

آفت اعصاب و روانم شده

بی‌خبر از هفته و از ماه بعد

آه که آینده چه مبهم شده!