آخرین قیمت مرغ در بازار به شرح زیر است:

جدول قیمت مرغ