این عمل در بیمارستان تریتا و توسط دکتر رضا توکلی عضو کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی با موفقیت انجام شد و این ملی پوش کشتی بعد از حدود شش ماه می تواند به تدریج خود را آماده بازگشت به دنیای قهرمانی کند.