پوشش جالب سفیر کره جنوبی و همسرش در دیدار با روحانی