جایی که بناهای آن، دقت نظر و خوش فکری سازنده اش را در تمام اجزای خود به همراه دارد. دهکده ای که فخر نیشابور و خراسان شده است و همه ساله گردشگران زیادی را برای بازدید از آثار چوبی منحصر به فردش به خود جذب می کند.