تقدیم استوارنامه های سفرای جدید سه کشور به روحانی

تقدیم استوارنامه های سفرای جدید سه کشور به روحانی

تقدیم استوارنامه های سفرای جدید سه کشور به روحانی