لحظاتی پیش، تلگرام که نزدیک به یکساعت مختل شده بود، به حالت عادی بازگشت. 

این اختلالات جهانی گزارش شده است.