حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی صلح سوریه، صبح امروز دوشنبه ٨ مرداد ٩٧ جهت شرکت در دهمین دور کنفرانس بین المللی صلح سوریه، در راس هیاتی وارد شهر ساحلی سوچی در روسیه شد. 

جابری انصاری عصر امروز دوشنبه با «الکساندر لاورنتیف» و «سدات اونال» مذاکره کنندگان ارشد دو کشور دیگر ضامن روند آستانه (روسیه و ترکیه) و استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه گفتگوهای دو و چندجانبه خواهد داشت. 

محور اصلی این دور از گفتگوهای روند آستانه، تسهیل شروع به کار کمیته قانون اساسی سوریه (مصوب کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی)، بررسی راه های تسهیل بازگشت آوارگان سوری به خانه و کاشانه خود و برگزاری نشست جدید کمیته تبادل بازداشت شدگان و مفقودان بحران سوریه است.