زریر نگین تاجی با حکمی از سوی محمد علی افشانی شهردار تهران بعنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است؛ انتظار می‌رود مجموعه سیاست‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات حوزه تصدی خود را بر اساس اسناد فرادست و مصوب و برنامه اعلان شده توسط اینجانب برای اداره شهر تهران در چارچوب قانون و رعایت حقوق مردم تنظیم و عمل کنید.

پیش از این سمیع‌الله حسینی مکارم که از گزینه‌های شورا برای شهرداری تهران بود در سمت معاونت کمالی و اقتصاد شهری فعالیت می‌کرد.