مجلس شورای اسلامی هفته پیش منع به کارگیری افراد بازنشسته را تصویب کرد که این قانون شامل حال ورزش و روسای فدراسیون ها هم می شود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم از جمله مدیرانی است که بازنشسته بوده و در این فدراسیون مشغول به فعالیت است.

تاج در این خصوص گفت: اگر این بحث بررسی و نهایی شود، من هم از قانون تمکین می کنم و مشکلی با آن ندارم.