محمدعلی افشانی شهردار تهران با استعفای حسینی مکارم موافقت کرد.