صبح امروز بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و بهاره آروین به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح گفت: بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که اطلاعات شهرسازی از ابتدای سال ۹۷ بر روی سامانه قرار گیرد تا از این طریق نظارت همگانی مردم افزایش یابد.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های افزایش شفافیت انتشار عمومی اطلاعات در یک بازه زمانی مشخص و در یک دوره مسئولیتی است، گفت: هر روزی که از انتشار اطلاعات دورتر می‌شویم، نظارت نیز کاهش می‌یابد و امکان بروز تخلفات بیشتر می‌شود.

آروین با بیان اینکه متاسفانه در حوزه شهرسازی شاهد تصمیمات سلیقه‌ای و خلاف قانون هستیم، گفت: تخلفات خرد اما گسترده در حوزه شهرسازی تهران ایجاد شده و هدف اصلی انتشار عمومی اطلاعات نیز نظارت همگانی است.

به گزارش ایسنا، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی از ابتدای سال ۹۷ با رأی تمامی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.