این آتش‌سوزی دوشنبه هفته قبل آغاز شد و تاکنون 44 هزار و 440 هکتار از جنگل های کالیفرنیا را سوزانده است. 65 ساختمان هم در آتش سوخته اند و 5 هزار ساختمان دیگر در معرض سوختن هستند.

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

آتش‌سوزی در کالیفرنیا