سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین توئیت خود نوشته است:

«جنگ با پذیرش قطعنامه (٢٦ تیر ماه ٦٧) پایان نیافت. صدام ٦ روز پس از آن به جنوب حمله کرد و منافقین به غرب. دوباره ایران جوشید و دشمنان را از میهن راند. جنگ با پیروزی تمام شد و نه تسلیم و شکست.

ترامپ بداند ایرانی خفت نمی پذیرد

ایران، صلح را با طعم عزت آزمود. ترامپ آن روزها را به یاد آورد، ایرانی خفت نمی پذیرد.»