بوسه عادل فردوسی پور بر گونه مجید جلالی در میان مصاحبه با سرمربی پیکان، دلیلی خاص داشت. جلالی و عادل خیلی وقت بود همدیگر را ندیده بودند. سال قبل و در اوایل نیم فصل دوم پخش برنامه ای در ۹۰ که گیر داده بود به ماجرای نیروهای ماورای طبیعه، ابهامات و اتهامات عجیبی علیه مجید جلالی ایجاد کرد. چیزی که به نظر می رسد قهر و دلخوری مربی پیکان را به همراه داشته است و این بوسه حین مصاحبه ؛ رفتاری بوده است برای حل آن کدورت قبلی