حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درباره بازگشت آرامش به اقتصاد کشور با تغییر رئیس کل بانک مرکزی  گفت: صبر می کنیم ببنیم آقای همتی چه طور عمل می کند.

وی درباره منسوب کردن وضعیت کنونی اقتصاد کشور به اشتباهات مدیریت سیف در حوزه پولی یادآور شد: اول باید نوع مدیریت رئیس کل جدید بانک مرکزی را مشاهده کرد و بعد به قضاوت پرداخت.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز یادآور شد: دولت تاکنون اشتباهات زیادی در اتخاذ سیاست های پولی و ارزی انجام داده است اما حال که اقدام به تغییر رئیس کل بانک مرکزی کرد باید منتظر ماند و آثارش را دید.

وی درباره پیشنهادش برای مدیریت بخش اول تحریم های آمریکا علیه ایران که هفته آینده به اجرا درمی آید، اظهار کرد: من ریشه عمده مشکلات اقتصادی را داخلی می دانم و خیلی قائل نیستم که آمریکا بتواند با اعمال تحریم های جدید مشکل جدی برای ما ایجاد کند.

این استاد دانشگاه در رشته علوم اقتصادی درباره لزوم تغییر دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت بیان کرد: وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاور اقتصادی آقای رئیس جمهور نیز باید تغییر کنند.