کارگران ابتدا در روز یکشنبه متوجه آسیب دیدگی این سد هیدروالکتریکی در استان آتاپو شدند که متعاقب آن روستاهای اطراف تخلیه شد.

این حادثه اواخر روز دوشنبه رخ داده و باعث ریزش پنج میلیارد متر مکعب آب شد.

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس

شکسته شدن سد در لائوس