دیدار امیرحسین فتحی با اوزربای نویکاتر معاون باشگاه ترابزون اسپور درباره صدور رضایت نامه سید مجید حسینی در حال برگزاری است.

مسئولان ترابزون اسپور