خصوصا به خاطر عیادت امیر انتظام از او در دوران بستری بودن در بیمارستان پارس. 

حاکم شرع سابق اما به خاطر یک موضوع دیگر نیز شهرت داشت زیرا درباره اش می‌گفتند که شخصا حکم اعدام دو فرزند خود را صادر کرده بود.

البته احتمالا در تحلیل‌های تاریخی خوانده اید که آن دو نفر کشته شدند اما نه با اعدام که در خانۀ تیمی و وقتی به محمدی گیلانی خبر می‌دهند دو فرزند شما هم در خانۀ محاصره شده هستند و با آنان چه کنیم؟ فقط پاسخ می‌دهد: مانند دیگران.

پس از سال‌ها اما حالا محمد جواد صراف زاده - نوادۀ آیت‌الله محمد‌ی گیلانی و هم او که امیر انتظام در خاطرۀ عیادت به او اشاره کرده بود - در یادداشتی که «تاریخ ایرانی » منتشر کرده توضیحات دقیق‌تری داده و نوشته است:

«عمر فرزندان آیت الله به محاکمه نرسید تا حکمی صادر شود و اعدام شوند. زیرا هر دو در درگیری مسلحانه کشته شدند و اگر هم دستگیر می‌شدند بسیار بعید بود پدر، محاکمه‌شان کند. کما این که محاکمۀ محمدرضا سعادتی را هم به خاطر دوستی او با فرزندانش دیگری انجام داد.»