احسان قاضی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: این بازنشستگان شامل شهرداران، روسای شرکت های دولتی، سفرا، معاونان وزرا و هم ترازان آنها هستند.

قاضی زاده تاکید کرد: پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان، ظرف دو ماه باید این افراد برکنار شوند، در غیر این صورت مدیرانی که برای این افراد بازنشسته حکم مسئولیت صادر کرده اند، از ادامه خدمت در دستگاه های دولتی منفصل خواهند شد.