وحید امیری بازیکن سابق پرسپولیس که اخیرا به ترابوزان اسپور ترکیه پیوسته، در صفحه اینستاگرام خود پستی برای هواداران پرسپولیس منتشر کرده است.


۴۳ ۴۳