پدر ۶۰ ساله او که شاهد این حادثه بود خود را به داخل آب انداخت تا شاید پسرش را نجات دهد اما خود نیز گرفتار امواج رودخانه شد.

پسر جوان بعد از مسافتی به ریشه درختی گیر کرد و از غرق شدن نجات یافت اما پدرش ناپدید شد و عملیات جست و جو برای یافتن او ادامه دارد.