با توجه به حضور فتحى سرپرست جدید باشگاه استقلال در نهایت صحبت هایى باب مذاکره باتیام و جپاروف در اردوى آبى ها صورت گرفت و مقرر شد ابتدا طلب هاى هر ٢ بازیکن پرداخت شود.مدیران جدید باشگاه استقلال ابتدا باید با حضور در تهران طلب ١٣٠ هزار دلارى جپاووف و ٦٣ هزار دلارى تیام را پرداخت کنند تا سپس زمینه حضور آنها در تیم فراهم شود.

جپاروف با استقلال قرارداد ندارد و براى مذاکره جدید باید با مدیران استقلال پاى میز بنشینداما تیام با استقلال یک سال دیگر قرارداد دارد و در همین راستا مدیران به دنبال این هستند تا پس از پرداخت ٦٣ هزار دلار بخشى از قرارداد سال آتى او را نیز بدهند تا او در تمرینات حاضر شود.

گفتنى است تیام هم اکنون در سنگال حضور دارد.