در این دیدار «محمدسرور دانش» از کمک‌ها و همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف با مردم افغانستان ابراز قدردانی کرد.

دانش، میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران را از مهاجرین افغان، همکاری ماندگار با دولت افغانستان خوانده و برتوسعه روابط دوستانه میان دو کشور تأکید کرد.

معاون رئیس جمهوری افغانستان توسعه مناسبات سیاسی، علمی، فرهنگی و تجارتی را از پیش شرط‌ های مهم همکاری بین دو کشور عنوان کرده و گفت که دولت و مردم افغانستان علاقه مند گسترش همکاری‌ های متقابل اقتصادی، فرهنگی و تجارتی بادولت ایران هستند.

دانش هردو کشور افغانستان و ایران را دوستان نزدیک در منطقه عنوان کرد و مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی، دینی و جغرافیایی را بستر مناسب برای گسترش و تقویت همکاری‌ های دوجانبه بین دو کشور خواند.

«محمد رضا بهرامی» نیز در این دیدار تأکید به توسعه روابط بین دو کشور در بخش های مختلف کرد و از اراده دولت ایران برای تقویت همکاری ‌های متقابل بین دوکشور خبر داد.

بهرامی گفت که دولت ‌های افغانستان و ایران دو دوست نزدیک در منطقه هستند و که در کنار هم بوده و خواهند ماند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران از اراده هیأت رهبری دولت وحدت ملی برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌های مشترک اقتصادی ابراز خرسندی کرد و گفت که ادامه همکاری‌ها می توانند مایۀ پیشرفت دو کشور شود.