وزیر اطلاعات: گاهی یک عزیز رسانه‌ای مطلبی را نادانسته به گوینده‌ای نسبت می‌دهد که نگفته و می‌تواند خسارت به بار آورد / به صداقت عزیزان رسانه‌ای اطمینان داریم

وزیر اطلاعات در این جلسه در پاسخ به برخی از اظهار نظرهای اخیر از قول وی گفت: به عنوان یک خدمتگزار از عزیزان رسانه ای و خبرنگاران ارجمند که عزیز ما و چشم و گوش مردم هستند استدعا دارم در انعکاس مطالب دقت کرده و توصیه میکنم به مطالب، خوب توجه نموده و درست منعکس نمایند.رسالت رسانه ای هم صداقت را می طلبد که آگاهانه مطلبی را تحریف ننمایند و هم دقت را میطلبد که آنچه گوینده میگوید را درست درک کرده و همان را منعکس نمایند.

وزیر اطلاعات در این جلسه در پاسخ به برخی از اظهار نظرهای اخیر از قول وی گفت: به عنوان یک خدمتگزار از عزیزان رسانه ای و خبرنگاران ارجمند که عزیز ما و چشم و گوش مردم هستند استدعا دارم در انعکاس مطالب دقت کرده و توصیه میکنم به مطالب، خوب توجه نموده و درست منعکس نمایند.رسالت رسانه ای هم صداقت را می طلبد که آگاهانه مطلبی را تحریف ننمایند و هم دقت را میطلبد که آنچه گوینده میگوید را درست درک کرده و همان را منعکس نمایند.

علوی در ادامه افزود: به صداقت عزیزان رسانه ای اطمینان داریم ولی گاه یک عزیز رسانه ای بر اثر عدم دقت مطلبی را نادانسته به گوینده ای نسبت میدهد که نگفته است و میتواند خسارت به بار آورد و گاه جبران ناپذیر و انسان تاوان حرفی را میدهد که نگفته است و چوب مطلبی را میخورد که بر زبانش جاری نشده است.