حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت: حق ملت ما  است که خواستار حق و بهبود خدمات رسانی شود. ما باید خواسته های افرادی که مسالمت آمیز دست به اعتراض می زنند را برآورده کنیم.

وی افزود: از نیروهای امنیتی که پیروزی به دست آوردند و امنیت را برقرار کردند می خواهیم که در بازسازی و سازندگی مشارکت داشته باشند. ملت ما حق دارند که حقوق خود را مطالبه کنند و خواستار بهبود خدمات شوند.

شایان ذکر است که استانهای جنوبی عراق شاهد اعتراضاتی است که برخی از معترضان دست به اقدامات خشونت آمیز زده اند.