سردار رحیمی خطاب به فرماندهان و روسای انتظامی تهران بزرگ گفت: هرکس و یا گروهی که بخواهد نظم، امنیت و آرامش مردم را بر هم بزند با اقتدار در برابرش می‌ایستیم.

وی ادامه داد: اگر دستگیر کردن اراذل و اوباش، قاچاقچان مواد مخدر و سارقان برای پلیس به خاطر خدشه‌ای که اینان به نظم و امنیت عمومی وارد می‌کنند، مهم است به همان میزان و به همان علت، زمینگیر کردن و پیگیری بر هم زنندگان امنیت اقتصادی مردم ، آنهایی که با برنامه ریزی و سوء استفاده از وضعیت موجود، بازار را به تلاطم می‌اندازند برای ما مهم است.

رحیمی گفت: حجم گسترده مراجعه به پلیس و تماس با پلیس ۱۱۰ نشان از اعتماد مردم به پلیس است که این را مهمترین سرمایه برای خود می‌دانیم و حاضر نیستیم این سرمایه بزرگ را با هیچ چیز دیگری عوض کنیم.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم با عملکرد خود، این سرمایه را نه تنها حفظ ، بلکه باید افزایش دهیم.