در این فیلم عزیز رباح تا گردن زیر شن های سوزان صحرای مرزوکة در مغرب فرو رفته و از حمام شنی که مملوء از خواص درمانی بوده لذت می برد. ناگفته نماند که یکی از دلایل روی آوردن وی به این تفریح دردهای مفاصل است که به آن دچار بوده و با این کار امید به درمان  آن دارد.