محمدرضا عباسی مالک باشگاه مشکی پوشان به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان رضوی مشهد بستری شد.