پس از طرح دعوی توسط مجید جلالی با موضوع  مطالبه وجه و  به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا،  کمیته تعیین وضعیت رای شماره ۲۱۵ مورخ ۹۷/۲/۲ را صادر کرد.

پس از ابلاغ ، مجید جلالی نسبت به این رای در کمیته استیناف فدراسیون اعتراض و درخواست تجدید نظرخواهی  کرد. کمیته استیناف با بررسی مجدد، اعتراض مجید جلالی نسبت به رای شماره ۲۱۵ مورخ ۹۷/۲/۲ کمیته تعیین وضعیت را رد و دادنامه صادره را عیناً تایید کرد.