درحالیکه روز گذشته «انتخاب» از استعفای شفاهی جهانگیری و تلاش برخی نزدیکان دفتر برای اقناع رییس جمهور در این مورد نوشت، یک منبع مطلع در گفت و گو با «انتخاب» ، از مقاومت رییس جمهور در این مورد، تدبیری نو و ماموریتی جدید به جهانگیری خبر داد. پس از حملات رسانه های متعلق به سخنگوی دولت به جهانگیری برای اصرار بر استعفا و حتی خروج از کابینه بدون رضایت رییس جمهور، اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت از آن دارد که روحانی برای از بین بردن اختلافات و تزریق نیرو و روحیه ای جدید به جهانگیری، با ماموریت ویژه به معاون اول خود موافقت کرده است. این ماموریت، انتصاب ویژه جهانگیری به ریاست ستاد ویژه اقتصادی با اختیارات ویژه و منحصر بفردیست که در برابر جنگ اقتصادی غرب علیه کشورمان ایجاد خواهد شد. اعضای دیگر این ستاد، وزرای اقتصادی و دیگر دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی هستند.

پس از حملات رسانه های متعلق به سخنگوی دولت به جهانگیری برای اصرار بر استعفا و حتی خروج از کابینه بدون رضایت رییس جمهور، اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت از آن دارد که روحانی برای از بین بردن اختلافات و تزریق نیرو و روحیه ای جدید به جهانگیری، با ماموریت ویژه به معاون اول خود موافقت کرده است.

این ماموریت، انتصاب ویژه جهانگیری به ریاست ستاد ویژه اقتصادی با اختیارات ویژه و منحصر بفردیست که در برابر جنگ اقتصادی غرب علیه کشورمان ایجاد خواهد شد.

طبق اطلاعات رسیده، اعضای دیگر این ستاد، وزرای اقتصادی و دیگر دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی هستند.

با این انتصاب، به نظر می رسد تلاش برخی افراد برای حذف یا به حاشیه راندن جهانگیری به سنگ خورده است. این اقدام و موافقت رییس جمهور، مخالفتی آشکار با برخوردهای رسانه ای برخی مقامات ارشد دولت با معاون اول خود است و تاکیدیست بر حفظ اتحاد در شرایط ویژه فعلی کشور.