مقتدی صدر، رئیس جریان صدر عراق از گروه‌های سیاسی خواست گفتگو با آمریکا را درباره تشکیل فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت، متوقف کنند.

مقتدی صدر از گروه های سیاسی عراقی دعوت کرد تا گفتگو با آمریکا درباره تشکیل فراکسیون ها و مسائل پس از آن را متوقف کنند، زیرا این مسائل فقط به خود عراقی ها ارتباط دارد.

صدر خواستار دوری جستن از جبهه‌بندی‌ها و ائتلاف های طایفه‌ای و قومیتی شد و برای تشکیل فراکسیون فراطایفه ای و فراحزبی و فراقومیتی اعلام آمادگی کرد.