خروج قطار از ریل در شمال ترکیه به کشته و زخمی شدن چندین نفر منتهی شد.