اسپوتنیک گزارش داد، در این نشست که در منزل سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان عراق برگزار شد حاضران درباره راه‌های خروج از بن بست سیاسی فعلی و رسیدن به شرایطی که "تفاهمات را تقویت و مذاکرات برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره آینده را حمایت کند" بحث کردند.

طبق بیانیه مطبوعاتی دفتر ریاست پارلمان عراق، الجبوری در این نشست با حاضران درباره نتایج انتخابات پارلمانی و مشکلات و رویدادهای پس از آن، شمارش دستی آرا و اهمیت این کار برای بازگرداندن فضای اعتماد ملی به روند انتخابات و همچنین تشکیل دولت دموکرات گفتگو کرد.

همچنین حاضران درباره در میان گذاشتن دیدگاه‌های مشترک و مورد توافق با احزاب و جریان‌های سیاسی جهت رسیدن به توافق نهایی درباره مرحله آتی و تشکیل دولتی قوی و فراگیر که قادر به رویارویی با بحران‌ها و مشکلات شود توافق کردند.