اگر ارز کم داریم، هیچ مسافرت خارجی مثل آنتالیا، تایلند و مالزی ضرورت ندارد نه اینکه فقط به سفر حج و ارز اختصاص یافته به حاجیان خرده بگیریم که اصلا قابل بیان هم نیست. لذا صراحتا عنوان می‌کنم ارز حجاج حتما باید اختصاص داده شود و جزو اولویت‌های دینی و ضروری است و اتفاقا از آن طرف باید کمک کرد تا تعادلی برقرار شود.

بعضا انتقاداتی از سوی برخی مبنی بر اینکه ارز تخصیص یافته به سفر حج به جیب سعودی‌ها می‌رود را می‌شنویم که عدم توجه به مبانی دینی را می‌رساند. وقتی در طول عمر به هر قیمتی شده هر نفر باید یک بار به سفر حج برود، این خرده‌گیری‌ها و انتقادات جای بحث ندارد.