جردن پیکفورد دروازه بان تیم ملی انگلیس و بهترین بازیکن دیدار سوئد و انگلیس بعد از پایان این دیدار گفت:" ما همیشه گفه ایم که هر بازی را بر اساس شرایطی که به وجود می‌آید پیروز می‌شویم و این به شناخت ما از توانایی هایمان و همبستگی تیمی بین بازیکنان مربوط است اگر اتحادوجود داشته باشد که البته همیشه در تیم ما وجود داشته ما می‌توانیم کنترل بازی را در دست بگیریم و توانایی‌های خوتدمان را در زمین بازی نشان دهیم و به همین دلیل است که ما پیروز میدان می‌شویم و من هم می‌توانم دروازه ام را بسته نگه دارم. "

وی افزود:" من هیچ وقت خودم را تحت فشار نگذاشته ام؛ من فقط در لحظه زندگی می‌کنم و در لحظه بازی می‌کنم؛ می‌خواهم بهترین باشم و انتقادات روی من هیچ تاثیری ندارند و فقط باعث می‌شوند که من بخواهم بهتر از این هم باشم.