مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در صد و هفتاد و سومین جلسه شورای معاونان گفت: من مطمئن هستم تمامی ورزشکاران بخصوص دختران ایرانی در بازیهای آسیایی اندونزی بهترین نتایج تاریخ ورزش زنان را در این رقابت‌ها می گیرند و برای موفقیت آنها از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنیم.

سلطانی فر افزود : خوشبختانه ورزش ایران با همدلی و و اتحاد دو نهاد وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ، بهترین روزهای مدیریتی خود را می گذارند.

وزیر ورزش در بخش دیگری از سخنان خود گفت : تمامی مدیران و معاونان در برابر مسایل ورزشکاران بایستی پاسخگو باشند و هیچگونه کوتاهی را قبول نمی کنم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به موفقیت های ارزنده ورزش ایران در روزهای گذشته و رضایت مردم از نتایج قهرمانان ورزشی گفت: هیچکس در مسند مدیریت های ورزشی نبایستی موجب ناامیدی مردم شود و در هر زمان و هر موقعیت مدیریتی که قرار داریم امانت دار مردم هستیم و مطالبات آنها نبایستی بدون جواب و پیگیری بماند.