موخیکا معتقد است قدرت، شخصیت افراد را عوض نمی کند، بلکه آن را فاش می کند.او همچنین در یکی از سخنرانی های خود گفته است: من احساس فقر نمی‌کنم. کسانی فقیر هستند که فقط برای ادامه زندگی گران‌قیمتشان تلاش می‌کنند، و همیشه حرص داشتن مال بیشتر را می‌زنند. برای من مسأله اصلی آزادی است. اگر اموال زیادی نداشته باشید، لازم نیست همه عمرتان برای حفظ آن مثل برده کار کنید.