اولین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران پس از خروج غیر قانونی آمریکا از  برجام پایان یافت.