پسر ۷۲ ساله این زن قصد داشته تا مادر ۹۲ ساله اش را به خانه سالمندان بفرستد اما با مخالفت شدید وی روبه رو شد. پیرزن ناگهان اسلحه ای از جیب لباسش بیرون آورد و با شلیک گلوله او را کشت. «آنا بلسینگ» اهل آریزونا امریکا پس از دستگیری گفت که قصد داشته خودش را بکشد اما برعکس پسرش کشته شده است. پلیس، عروس این پیرزن که در زمان حادثه در خانه حضور داشته بیان کرده است که مادرشوهرش دو اسلحه در لباس خود داشته و می خواسته تا پسر و عروسش را از خانه بیرون کند تا او را به خانه سالمندان نفرستند به همین دلیل به سمت پسرش شلیک کرده است.