مشاور فرهنگی رییس جمهور نوشت :اتمام حجت با اروپا ضروری بود.

در یادداشت توئیتری حسام الدین آشنا که به همراه رییس جمهور به سوئیس و اتریش سفر کرده آمده است:اتمام حجت با اروپا ضروری بود.