این شرکت واردکننده در نامه ای به ولی الله سیف ، رییس کل بانک مرکزی ، با گلایه از نحوه انتشار لیست واردکنندگان خودرو دریافت کننده ارز دولتی، نوشته است: این شرکت از سال ۱۳۹۱ تمام ثبت سفارش های خود را از محل ارز متقاضی انجام می داده است اما از تاریخ ۲۱ فروردین ماه امسال، با بخشنامه جدید ارزی دولت، حسب الزام خرید ارز از سامانه نیما و سیستم بانکی، ناگزیر به دریافت ارز دولتی شده است. 

در این نامه با اشاره به اینکه میزان ارز دولتی تخصیص یافته طی ماههای اخیر، درصد بسیار ناچیزی از نیازهای ارزی این شرکت را تامین کرده است، آمده است: ارز تخصیص یافته تنها ۲ درصد از کل ارز موردنیاز این شرکت در چهارماهه اول امسال بوده است. 

در ادامه آمده است: این شرکت آماده است ضمن برگشت ارز تخصیص داده شده فوق به سیستم بانکی از طریق بدون انتقال ارز، نسبت به تامین کامل ارز مورد نیاز خود از بازار ثانویه اقدام کند. 

این شرکت که براساس لیست بانک مرکزی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو ارز دولتی طی ماههای اخیر دریافت کرده است.