محمود رضا خاوری در حال خرید قوت روزانه در کانادا (عکس)