آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:

شکایت رضا اسدی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق رضا اسدی (غیرقطعی)

شکایت  عباس نعمتی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ ۸۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۱۷/۳۸۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق عباس نعمتی (غیرقطعی)

شکایت ایمان سلیمی از علیرضا نیکومنش

دعوی مطروحه رد و پرونده مختومه شد. (غیرقطعی)

شکایت میلاد شعبانلو از باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان

پرداخت مبلغ ۲۶۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد ۵/۲۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق میلاد شعبانلو (غیرقطعی)

آرای غیر قطعی  در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.