قرار است در این جلسه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جمع نمایندگان گزارشی را درباره راهکارهای دولت برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی ارائه کند.

همچنین طرح یک فوریتی حمایت از اقتصاد ملی برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا نیز در این جلسه به صورت مشورتی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.