اسپوتنیک گزارش داد، وزارت بهداشت بریتانیا درباره احتمال شیوع گسترده بیماری «سرخک» در این کشور، هشدار داد.

طبق آمار وزارت بهداشت بریتانیا، از ابتدای سال ۲۰۱۸، ۷۳۸ نفر به سرخک مبتلا شدند که افزایش سه برابری در مقایسه با ۲۷۴ مورد سال ۲۰۱۷ داشته است و این در حالی است که هنوز نیمی از سال ۲۰۱۸ باقی مانده است.

وزارت بهداشت بریتانیا همچنین از جوانان این کشور خواست دو مرحله واکسن سرخک، اوریون و سرخجه را دریافت کنند.